r תמונות כלים בבית התימני - נוסח תימן

תמונות כלים בבית התימני

23 ינואר


כלי לברירת גרעיני דורה או חילבה
נרגילה


קופסת נצרים קטנה קלועה לתכשיטים


מזהרה פשוטה


מזהרה עם דוגמא

0