לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תצא

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תצא, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
24/08/2015
פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תצא

      ז, שלח תשלח את האם וגו'.

       גדולה מצוה זו, שאע"פ שהיא מצוה קלה שאין בה חסרון כיס, מ"מ גורמת לכנסת ישראל שבגלות שתחזור לקדמותה הראשון אם על הבנים, וכמו שהאריכו בזוהר על זה, ובמדרש ג"כ אמור שלח תשלח, אמר הקב"ה אם קיימת המצוה הזאת אביא מלך המשיח שנאמר משלחי רגל וגו', וממהר את אליהו ז"ל שיבוא שנאמר הנה אנכי שולח לכם אאה"נ ולאע"ב ובע"א בחיינו ובימנו אכי"ר.

     יא, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו.

       דע דאע"ג דמצות כלאים כולה גזירה היא ואין בה טעם דחוקה כתיב בהו, מ"מ יש ליתן טעם בה דמה שאסרה תורה לבישת כלאים לתועלת האדם שלא יבוא לידי קלקול בזה וכמו שרמזה ע"ז ויצוונו לעשות החקים לטוב לנו וגו', והיינו טעמא דשאר כלאים, ולפיכך התירה תורה לעשות מלאכה באדם ובבהמה וכמ"ש הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהלכות כלאים בדין י', ולא גבי בהמה, משום דבר דעת הוא ולא אתי לידי קלקול בזה, משא"כ בשאר בע"ח דאתו לידי קלקול בזה אסרה תורה, וגבי כהנים דהותר לבישת כלאים שאני דאינו אלא בשעת עבודה.

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן