לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

מדור ראש השנה

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת ויקהל

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת ויקהל, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
18/02/2014

ויעש את השולחן וגו' כלומר אתה בן אדם אשר החכמה בראשך כמ"ש שהע"ה החכם עיניו בראשו אתה צריך לנדד שינה מעיניך ולראות בעין השכל בפרט בזה הזמן שהשולחן של אדם הוא מזבח כפרה ואין לנו בזה"ז אלא שולחן והוא נקרא שולחן מלכים מאן מלכי רבנן וזה אשר תמיד יאיר השולחן בכוונת המאכל לברר מדצח"ם ניה"ק ולאמר באמירה וכוונה גדולה תורה מפרד"ס להטיל בתוכו ולפחות ממה שחשקה נפשו לאכו"ל לח"ם דאורייתא אוכל והכל נקרא לחם ולאו כולי עלמא גמרא גמירי ורחמנא ליבא בעי ואחד המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכווין את לבו לשמים. ותזהר מאד
בתכלית הזהירות בברכות שלא יהיה ח"ו בולע הברכה כמצות אנשים מלומדה כביכול כמדבר לאחרים ועיניו ולבו ללחם ולתענוגי המאכל והשתייה וייהפך ח"ו ללחם נג"ע אלא תחלה ישאל מהשי"ת לחם ומזון דנפש ומתוך כך תרד ההשפעה ללחם הגשמי ויהי לחם ענג לחם. ולפי' הזהר שלא תברך במהירות ובהבלעה שעל זה הזהירו רז"ל ואמרו ולא יזרוק האדם ברכה מפיו אלא צריך לברך בנחת ובכוונה וידע מה שמוציא מפיו ועיניו ולבו לשמים, ועליון על כלנה ברכת המזון תהיה בשמחה ובכוונה גדולה אבנים שלמות תבנה על המזבח שלפניך וחלקך חלק חיים ארוכים בעולם הצפון לצדיקים והעולם ניזון בשבילך. וכשם שהשולחן יש בו זר זהב סביב כך אם תזכה ויטיבך לבך לעשות כך תזכה לשולחן מלכים וכתר ועטרה על ראשך. ותהיה נדיב לב ליתן פרוסה לעניים ותתנהג במדותיו יתברך להיות רחמן להחיות מאני תבירין הם הם ניה"ק אשר תעשה בידך כמ"ש ואת הנפש אשר עשו בחרן כלומר שהעלו ניה"ק הנקראים נפשין דשכינתא מתוך הקליפה הנקרא חרון אף ה' ומה טוב ומה נעים אם המרודים תביא בית. ותדבר על לבם דברי ניחומים ותאכילם מחלב מאכלך הנה הרחמים והחיים והברכה והשלום והמזון מרוב כל יהיה מצוי בעולמות ואין מספר וחשבון לתשלומין נחלה בלי מצרים ובקל ובנקל יהיו מצויים מזונותיך ומזונות אוכלי שולחנך השי"ת יסייענו על מעשה רצונו אכי"ר:

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן