לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444

שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 

מדור חודש אלול

הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה אור בקרוב, המכיל עשרות פירושים על התורה מחכמי תימן בכל הדורות.
8/11/2015
פירוש כסף צרוף לפרשת תולדות

ויאמר ה' לה ב' גוים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו. זש"ה כי יצר לב האדם רע מנעוריו. בא הרמז בזה באומרו ויאמר ה' לה שמדבר אל האדם לנוכח ואומר לו דע לך ששני יצרים מושרשים בך. א' לידע המושכלות וא' לצורך הגוף לצורך החומריות. ולא תאמר שאין רצון בבריאתו אלא שבהכרח בראו השי"ת כדי לנסות בו בני אדם ולצורך קיום העולם זה סוד הפנימיות וזה סוד החיצוניות זה פרי וזה קליפה. והן כל מה שברא הקב"ה בעולמו בארמ"ע ודצמ"ח הוא דבר יפה והפכו. טוב ורע. פנים ואחור. פנימי וחיצון. חו"ג זכר ונקבה. זהו כמ"ש ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך הם שני יצרים יצה"ט ויצה"ר ותדע שכן הוא. שני גוים גי' יצה"ר. כיצד שי"ן של שני גי' יצ"ר. נו"ן ויו"ד וגיי"ם במילואה כזה גימ"ל יו"ד יו"ד מי"ם גי' הרע עם ב' כוללים. וכן שני שי"ן גי' יצ"ר. נו"ן יו"ד ג' טוב מ"ב ע"ה שכח היצה"ט להעלות האדם ולהשלימו וכח שם מ"ב בכ"מ להעלות הבירורים וניה"ק. ושני לאומים הוא ל' מלכות ולשון חוזק שזה כוונתו להלחם כנגד חבירו להטעות האדם. וזה בכוונה מכוונת מאת השי"ת מדריך האדם לדרך טובה. ועוד שיצה"ר כוונתו להלחם נגד יצה"ט ואעפ"י שברא הקב"ה יצה"ר לנסות את האדם מ"מ אם האדם הולך בדרך ישר והולך בענווה ושפלות אז הוא מעביר מעליו יצה"ר. וג"כ יצה"ט בא ונלחם עם יצה"ר כדי להטיב לאדם לתקן המעוות ולהשלים אילן העליון שזה תכלית בריאת האדם ואלו הן כח השכל וכח המדמה שמריבים זע"ז בקרבו של אדם. ונפרדים בטבעם זה מזה. זה בטבע המעשה הטוב וזה ברע זהו ממעיך יפרדו. שאה יזכה האדם במעשיו הטובים וילך בעצת היצה"ט אז ולאום מלאום יאמץ שיתגבר יצה"ט על יצה"ר ומטה האדם לצד הטוב ותמצא מלאום גי' צד הטוב ע"ה. ולא עוד אלא שיוחלש צד הרע שבו שהוא כח היצה"ר ויסכים צד הדין עם צד הרתמים. ואז ורב יעבוד צעיר הרב שהוא היצה"ר שבא מתחלת היצירה שנאמר לפתח חטאת רובץ יעבוד לצעיר שאז הוא מטה עמו כלפי חסד. צעי"ר גי' יצ"ר חס"ד עם ב' כוללים ואז יתקיים ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. בכל לבבך בשני יצרי"ך ביצה"ט וביצה"ר ובחרת בחיים חיי האמת:

דפוס ברק
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן