לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

הרה"ג עזרא קרואני שליט"א

בענין תקיעת שופר כאשר מקצתה נעשית בחיוב ומקצתה שלא בחיוב

בענין תקיעת שופר כאשר מקצתה נעשית בחיוב ומקצתה שלא בחיוב

והנה נחלקו הראשונים בסוגיא אם רבה מדבר באופן שיש רק שיעור תקיעה, ומקצתה בפסול, או שמדובר שיש תקיעה חוץ מהמקצת תקיעה שהיא בפסול
16/08/2016

בענין טעימה המותרת בתענית

גמ' ברכות דף יד. ז"ל בעי מיניה אשיאן תנא דבי ר' אמי מר' אמי השרוי בתענית מהו שיטעום, אכילה ושתיה קביל עליה והא ליכא, או דלמא הנאה קביל עליה והא איכא, א"ל טועם ואין בכך כלום, תניא נמי הכי מטעמת אינה טעונה ברכה, והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום, עד כמה, ר' אמי ור' אסי טעמי עד שיעור רביעתא עכ"ל הגמ'.

ונחלקו הראשונים בביאור דברי הגמ' מה היא הטעימה שהותרה בתענית, ומה היא מטעמת שאינה צריכה ברכה.
9/10/2016
גלות השכינה

גלות השכינה

במדרש רבה איכה פ"א אות כ"ד: "בכו תבכה בלילה", למה בלילה? לפי שאין קול הולך אלא בלילה לכך נאמר בלילה. א"ר אייבו לילה מושך עמו קינה, מעשה באשה אחת שהיתה בשכנותו של ר"ג והיה לה בן תשחורת (פירוש בחור ורך בשנים/יפה ענף) ומת, והיתה בוכה עליו בלילה והיה ר"ג שומע את קולה ונזכר חורבן בית המקדש והיה בוכה עמה עד שנשרו ריסי עיניו וכיון שהרגישו התלמידים עמדו ופנו אותה משכונתו עכ"ל. וצ"ב כיצד בכייתה של האשה האלמנה עוררה את ר"ג לבכות על חורבן ביהמ"ק? דבכייתה היתה בכייה פרטית, ואיך זה גרם לו לבכות בכייה כללית על חורבן ביהמ"ק?
5/08/2014
בענין קריאת המגילה מיושב

בענין קריאת המגילה מיושב

הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א רב ביהכנ"ס בית לוי ב"ב
17/02/2014
הדלקה במקומה בנר חנוכה ובנר שבת

הדלקה במקומה בנר חנוכה ובנר שבת

בענין הדלקה במקומה בנר חנוכה ובנר שבת וביאור שיטת רבינו השתילי זיתים זיע"א בדין אחיזה בידו לזמן מועט מאת הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א רב ק"ק בית לוי ב"ב
3/12/2013
מאמר בענין אכילת כזית פת בליל יו"ט א' סוכות

מאמר בענין אכילת כזית פת בליל יו"ט א' סוכות

מאמר בענין אכילת כזית פת בליל יו"ט א' סוכות-מאת הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א
17/09/2013
דפוס ברק
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן