לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פרשת אשה כי תזריע - זאת תיהיה [מצורע]

"כי תבואו אל ארץ כנען וגו' ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" (יד, לד)

 כל הפרשה הזאת (לד - מח) נדרשת על שני המקדשות. כיצד? "ובא אשר לו הבית" - זה הקב"ה. והגיד לכהן - זה ירמיהו שהיה מן הכהנים אשר בענתות. "וצוה הכהן ופינו את הבית" - ציווה אותם ירמיה לפנות ביהמ"ק ולטהרו מע"ז. "בטרם יבוא הכהן" - זה הקב"ה כמ"ש חז"ל עה"פ "ובני דוד כהנים" אל תקרי כהנים אלא דיינים שאין דן יחידי אלא הקב"ה. "ולא יטמא כל אשר בבית" - כי ע"ז מטמאה באוהל כמת. ובא הכהן וישב עליהם בדין לאחר שהוכיחם ירמיה הנביא השכם והערב ולא הועיל. "והנה הנגע בקירות הבית" - כי קורות וקירות ביתו שלאדם מעידין עליו שמוטבע ומשוקע בטומאת עוונותיו שהם טמאים. "ירקרקות" - כלומר ריקים מן המצוות, "או אדמדמות" שהאדימו מרוב העבירות. מ"ויצא הכהן מן הבית" - עד "צרעת ממארת היא בבית טמא הוא" נזכר 10 פעמים "הבית", מלמד שעשר מסעות נסעה שכינה. "והסגיר את הבית שבעה ימים"- על דרך שאמרו רז"ל: שבע שנים היו הגחלים עמומות. "ושב הכהן" - זה הקב"ה. "וראה והנה פשה הנגע" - כלומר שהוסיפו חטא על חטא. "וצוה הכהן" הנזכר. "וחילצו את האבנים" - והחריבו את בית המקדש. "ושפכו את העפר" - דהיינו, כלי השרת העשויים מזהב ע"ש "ועפרות זהב לו". "אל מקום טמא" - אל בבל. "ולקחו אבנים אחרות" - לסוף 70 שנה של גלות בבל. "ואם ישוב הנגע... אחר חילץ את האבנים... ואחרי היטוח" - בזמן בית שני. "ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית צרעת ממארת היא" ע"ד משה"כ "במארה אתם נארים", "בבית טמא הוא" - שאין לו תקנה, לא בתוכחות ולא בהתראות. מיד "ונתץ את הבית", "את אבניו" - שריו, "ואת עציו" - סגניו, "ואת כל עפר הבית" - אלו דלת העם שאין בהם חכמה ותבונה ונחשבו כעפר. "והוציא... אל מקום טמא" - לגלות הארוכה עד שיחזרו בתשובה ויגאלו. "והבא אל הבית..." מי שמנסה להכנס אל הארץ ולבכות את חרבותיה, עובר בלאו, "יטמא עד הערב" - עד הערב שמשו דהיינו עד סוף ימיו כי אין מי חטאת, שנאמר: "בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם" ואעפי"כ כנס"י אומרת להקב"ה: "כי אם מאוס מאסתנו הביטה וראה את חרפתנו", בגלותנו בין האומות. "ואם בוא יבוא הכהן" - זה הקב"ה, שאעפ"י שיתמהמה חכה וקווה "כי בוא יבוא ולא יאחר". וראה והנה לא פשה הנגע בבית... וטיהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע". כן יזכנו הקב"ה לגאולה שלמה אמן".

 

(ילקוט רועים - לרבי יחיא עומייסי זצ"ל)

עוד פרשיות בספר ויקרא

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
הרב רמתי
ספר חדש אמת צרופה
חוברת עילוי נשמות
דפוס ברק