לק"י נוסח תימן-פורטל קהילות תימן

כתובתינו: רחוב בירנבוים 26 בני ברק
טלפון: 03-6781444 
שעות פתיחה: א-ה 10:00-21:00 יום ו' 9:00-13:00 

ברוכים הבאים! 


הצטרפו לרשימת התפוצה
שלח לחבר
חדשות
חנות
רדיו שבזי
תוכן
הלכות
מוזיקה
אודיו
וידאו
חיי קהילה
גלריה
כתר תימן 1

פרשת וישב יעקב

"ויאמר ישראל אל יוסף לכה ואשלחך אליהם" (לז, יג)

צריך לדקדק, למה הוסיף אות ה"א במלת "לכה" והיה לו לומר לך ואשלחך? ויובן עפ"י מ"ש במדרש רבה עה"פ "לכה ואשלחך אל פרעה" שתוספת הה"א לומר, שאם אין אתה גואלם אין אחר גואלם. וא"כ, כאן גבי יוסף שע"י שליחות זאת נשתרבבה סיבת הגלות והגאולה שהיא בזכות יוסף, ובפרט קריעת ים סוף שארז"ל בזכות "וינס ויצא החוצה" נסתם פי המקטרגים על ישראל בים-סוף ונקרע הים ויצאו ישראל בשלום. ולזה נכתבה מלת "לכה" בה"א להורות שהוא סיבת הגאולה, ואין אחר לשלחו שתהיה סיבת הגאולה בזכותו.

 

(חן-טוב - לרבי יחיא אלבדיחי זצ"ל)

 

"ויפשיטו את יוסף את כותנתו את כתונת הפסים אשר עליו" (לז, כג)

דרשו רבותינו ז"ל שהיו לו שני מלבושים, אחד שהיה לו כמו של אחיו, ואחד שהוסיף לו אביו כמבואר במדרש רבה. והנה יש לומר שרמוז לנו כאן שצריך שיהיו לאדם שתי טליתות, אחת מבפנים ואחת מבחוץ כמו שעשה יעקב אבינו. וכן כתנת במספר קטן עם ארבע האותיות, גימטריא טל(י)ת [גם כאן במספר קטן עם 3 האותיות - העורך]. והשתיים שצריך לעשותן - אחת כנגד אור שבפנים, ואחת כנגד אור שבחוץ. זהו שאמר "ויפשיטו את יוסף את כותנתו" - שבחוץ, כנגד טלית שהיא כנגד אור שבחוץ. ואחר-כך "את כתונת הפסים אשר עליו" - שבפנים, כנגד טלית שבפנים שהיא כנגד אור שבפנים.

 

(עולת שלמה - לרבי שלמה אלבדיחי זצ"ל)

עוד פרשיות מספר בראשית

מדור

הרב גמליאל

מדור הרב גמליאל
מדור

איש ימיני

מדור איש ימיני

מדור שתילי זיתים

מדור

שתילי זיתים

מדור שתילי זיתים

מדור אורחות הלכה

אורחות

הלכה

מדור אורחות הלכה

מדור שרש המנהג

מדור

שרש המנהג

מדור שרש המנהג
הרב רמתי
חוברת עילוי נשמות
10 שנים למכון כתבי היד נוסח תימן
ספר חדש אמת צרופה
דפוס ברק