אסופת מאמרים

67.00 50.00


ממשנתו של מו"ר הרה"ג פנחס קורח שליט"א, אסופת גנוזות, ביאורי סוגיות, בירורי הלכה


ומנהג, מאמרים באגדה ומוסר, סקירות ביוגרפיות לתולדות


אישים מחכמי ישראל ועוד.


 


-
1
+
0