מענה לשון שמות

107.00 80.00


מאת: ר' אליהו גמליאלי הי"ו.


על ספר שמות. מבאר היטב אחר כל הפעלים שבחומש שמות ועוד אמרות טהורות מספרי מדרשים להטעים הדברים.

-
1
+
0