r היום יתקיים מעמד מיוחד ''להודות ולהלל'' - נוסח תימן

היום יתקיים מעמד מיוחד "להודות ולהלל"

23 ינואר

היום מוצ"ש פר' וישב נר ראשון שלחנוכה, יתקיים אי"ה שיעור מיוחד לרגל ימי החנוכה הבעל"ט ,מאת מרן הגר"ש קורח שליט"א בשעה 21:00 בדיוק בלווי שירה וזמרה בביתו של מרן, לרגל מעמד "להודות ולהלל" לרגל יותר מעשור שנים שבהם מוסר מרן הגר"ש קורח שליט"א את שיעורו הקבוע מידי מוצ"ש בביתו לבני הישיבות הק' ולאברכי הכוללים במסכתות הנלמדות במרחבי הש"ס, הציבור מוזמן לביתו של מרן רח' הראשונים 6 בני ברק.

0