r פורים אצל מרן הגר''ש קורח - נוסח תימן

פורים אצל מרן הגר"ש קורח

23 ינואר

פורים אצל מרן הגר"ש קורח שליט"א גאב"ד בני ברק

השבת פר' תצוה-זכור ישבות בב"ב, מרן גאב"ד בני ברק הגאון הגדול רבי שלמה קורח שליט"א, שבמהלך השבת יתקיים מעמד "שבת אחים" בליל שבת קודש בבית מדרשו ברח' מימון 28 פי' רח' ירושלים בעיר, שבמהלכו ימסור הרב שיעור הכנה לפורים הבעל"ט, כמו"כ כמידי שנה נוהג הגר"ש קורח שליט"א לקרוא את המגילה בעצמו ברב עם הדרת מלך, בהשתתפות מאות מתפללים בבית מדרשו בשעה 18:30 תפילת ערבית (מוצ"ש).
כמו"כ זמני קבלת קהל בפורים הבעל"ט, בביתו של מרן הגר"ש קורח שליט"א גאב"ד ב"ב,

ברח' הראשונים 6 ב"ב, הם כדלהלן:

בליל פורים: משעה 9:00 עד השעה 10:00 בלילה.

ביום הפורים: משעה 10:00 עד השעה 1:00 בצהריים.

0