r פנייה לעזרה בהכנסת כלה - נוסח תימן

פנייה לעזרה בהכנסת כלה

23 ינואר

אחיי בני תימן היקרים!!


כלה יתומה וחתן


ממשפחה דלת אמצעים זקוקים בדחיפות למימון צורכי חתונה


וצרכים בסיסיים לבית.


אנא תרמו בעין יפה.


כל התורם יבורך מן השמיים בכל הברכות ובכל הישועות.


לפרטים: 054-4326613


0