r שבת הגדול, וערבה או הפטרת השבוע - נוסח תימן

שבת הגדול, וערבה או הפטרת השבוע

0