אוצרות השמיטה

33.00 25.00


לחכמי תימן. ילקוט מדרשים ומפרשים, הלכות שמיטה להרמב"ם, עם פירושו המבואר של מארי חיים כסאר זצוק"ל הנקרא "שם טוב", שאלות ותשובות, הלכות שמיטת


כספים ופרוזבול.

-
1
+
0