פסקי מהרי"ץ - ראש השנה וכיפור

40.00 30.00


"פסקי מהרי"ץ – בארות משה"


הלכות ראש השנה ויום  הכפורים


הספר מקיף את עניני ההלכה ומנהגי קהילות ישראל בכלל וקהילות תימן בפרט, השתלשלותם ובירור שרשיהם ויסודותיהם מהגמרא גאונים וראשונים עד אחרוני זמנינו


 


כמו כן נכלל בספר הרבה חידושי דינים ובירורי הלכות המצויות בזמנינו כגון:


א.       האם יש לחוש שלא להתודות בלחש בעת תקיעת שופר בין סימן לסימן?


ב.       מהו טעם ויסוד מנהגינו שיושבים בתקיעות שקודם תפילת מוסף?


ג.        האם יכול אדם להוסיף ולפרט חטאיו בוידוי?


ד.       הגיע ש"ץ לקדושה והוא עדיין באמצע הוידוי, האם יענה הקדושה או לא?


על עשרות רבות של שאלות ועניינים כגון אלו ימצא המעיין בספר הנזכר.

-
1
+
0