פסקי מהרי"ץ - שבת

55.00 45.00


"פסקי מהרי"ץ – בארות משה"


הלכות שבת ל"ט מלאכות


הספר מקיף את עניני ההלכה ומנהגי קהילות ישראל בכלל וקהילות תימן בפרט, השתלשלותם ובירור שרשיהם ויסודותיהם מהגמרא גאונים וראשונים עד אחרוני זמנינו


 

-
1
+
0