r גזענות בחדרה בשנת תרצ"ב - נוסח תימן

גזענות בחדרה בשנת תרצ"ב

23 ינואר

לידי "נוסח תימן" הגיע מסמך נדיר של מפקד אוכלוסין בחדרה משנת תרצ"ב  ובו תיעוד גזענות כלפי יהודי תימן, כאשר הם נספרים בנפרד ותחת הכותרת "שונים", אף פירוט הקטגוריות שישנם בקבוצה הכללית אינם מפורטות בקטגוריה של יהודי תימן.

0