r חלוקת יהודי תימן - חלק ו' - נוסח תימן

חלוקת יהודי תימן – חלק ו'

23 ינואר

קהילת העיר חבאן


קהילת העיר חבאן אף שאינה גדולה במספרה שונה היא במלבוש, בניגון ובתרבות מכל קהילות תימן. העיר חבאן שוכנת במזרח הרחוק של תימן ומרוחקת מקהילות תימן האחרות. בעוד שאצל כל קהילות תימן מקובל היה לגלח את שיער הראש (למעט הפיאות) באופן תכוף – הרי שהחבאנים, זקנים וצעירים, גידלו שיער ראשם עד לכתיפם. בנוסף בניגוד לאיסור נשיאת הנשק שהוטל על היהודים בכל קהילות תימן – יהודי חבאן נשאו לרוב את חרבותיהם למותניהם. כמו כן ניגוני התפילות שלהם (כגון פיוטי הימים הנוראים, בר-יוחאי ועוד) – שונים מכל שאר קהילות תימן. נוסח התפילה שלהם הוא הנוסח ה"שאמי" ומבטאם (כגון באותיות ג ו-ק והגיית החולם) זהה לזה שבמחוז שרעב. יהודי חבאן עלו לארץ במהלך מבצע "מרבד הקסמים" ורובם התיישבו במושב ברקת שבשפלה.

0