r ישיבת ראש חודש - עיונים במשנת הרמב"ם - נוסח תימן

ישיבת ראש חודש – עיונים במשנת הרמב"ם

23 ינואר

לחץ כאן לצפייה בהזמנה… 


 


בתכנית:


16:30 – התכנסות ותפילת מנחה


17:00 – הבעייתיות בהזנחת העיון – ר' אלי נגר הי"ו


18:00 – שאלות ותשובות באמונה במשנת הרמב"ם 


הרב אברהם שיראזי הי"ו דיין ביהמ"ד לממונות "שערי משפט" – נתניה


19:00 – אמונה ואמונות, עבודות זרות ומוזרות


הרב מאיר עפארי הי"ו בית המדרש הפתוח ללימוד הרמב"ם


 


תפילת ערבית


 


מנחה: שלום כרמי הי"ו 


 


להתחיל את החודש עם ישיבת ראש חודש


אולם ממוזג, עזרת נשים פתוחה, כיבוד קל

0