r לקראת קובץ הלכה ומסורה י"ג - נוסח תימן

לקראת קובץ הלכה ומסורה י"ג

23 ינואר

לקראת הוצאת הקובץ הלכה ומסורה י"ג ניסן – סיון התשע"ג


מאחר ורבו הבקשות מהציבור לפתוח את שערי הכתיבה בקבצים בפני כלל ציבור בני התורה ולא רק לרבנים כפי שהיה עד היום, הננו להודיע שמלבד המדור "מכתבים ותגובות" שהינו פתוח לכלל הציבור בעיקר להגיב ולהעיר ולהאיר על דברים שנכתבו בקבצים קודמים, להגדיל תורה ולהאדיר, כעת גם נענינו לדרישה זו, ונפתח בקובץ בעז"ה במדור הפתוח לכלל ציבור בני התורה שייתמקד במאמרים קצרים בענייני הלכה ומנהג, תינתן עדיפות לטעמים או למנהגים חדשים שלא דנו בהם או שפרסומם מועט…


·        אורך המאמרים לא יותר מעמוד אחד של וורד A4. [כ-700 מילים,= 3000 תוים]. מוקלדים ומוגהים.


·        יש לשלוח עבור הקובץ הקרוב את המאמרים, עד ד' אדר התשע"ג.


·        יש לצרף שם מלא, ומס' טל', כתובת, ומקום לימודים. כמובן שהדברים יפורסמו בשם אומרם, למעט המעוניין בעילום שמו יש לציין זאת.


·        לשלוח למערכת: הלכה ומסורה –  0527156287-או בדוא"ל:  mah@etrog.net.il או בפקס: 089799699 באם אין מענה – 0737282777.


·       כמו כן ניתן לשלוח הנצחות לע"נ ורפוא"ש, וליטול שותפות בזכות הפצת התורה וזיכוי הרבים בקבצים אלו


בברכת התורה ולומדיה


מערכת הלכה ומסורה

0