r מעמד סיום הש''ס ושמחת בית השואבה בני ברק - נוסח תימן

מעמד סיום הש"ס ושמחת בית השואבה בני ברק

23 ינואר

אלפים השתתפו בחול המועד סוכות במעמד סיום הש"ס ושמחת בית השואבה בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל


רבנים וראשי ישיבות שהשתתפו במעמד שאורגן ע"י  קהילת חניכי הישיבות בארה"ק בנשיאות הגר"ש קורח גאב"ד בני ברק, שבמהלכו נערך סיום הש"ס ע"י אחד מחשובי האברכים , וכן במהלך הערב נשמעו דברי תורה וחיזוק לרגל החג ולרגל מעמד סיום
הש"ס והתחלת מסכת שבת בדף היומי בשיתוף ממלכת התורה עוז והדר, ספר מיוחד ממרן הגר"ש קורח שליט"א "ועמך כולם צדיקים" שראה אור לרגל המעמד חולק חנם למשתתפים הרבים,
את המשא המרכזי נשא הגאון הגדול רבי שלמה קורח שליט"א שדיבר במעלת לומדי התורה ובמעלת המחזיקים בה,
ובתום דברי התורה החלה שמחת בית השואבה בלווי תזמורת מורחבת לכבודה של תורה.

0